Protectia datelor – GDPR

Consimţământ privind prelucrarea datelor personale

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ………………………..…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea …………….……………………..…, judeţul ….……………………, strada ……………………………………………………………………………., posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de ……………………………………………..………………………, la data de ……………………………………..….., CNP………………………….…………………………………,

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către unitatea medicală ”Centrul de Medicina Integrativa Lotus Life”, SC Actamedica SRL, J26/819/2004, str. Verii, nr. 46, Targu Mures, jud. Mures.

  • Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
  • Am luat la cunostinta faptul ca datele mele cu caracter personal pot fi transmise către furnizori de servicii ai Centrului de Medicina Integrativa Lotus Life , insa doar in scopul desfasurarii activitatii lor, conform contractului de colaborare şi respectarea conditiilor legale.
  • Totodata, am luat la cunostinta că datele mele cu caracter personal pot fi transmise catre Casa de asigurari de Sănătate, sau catre companiile de asigurari private, in cazul in care voi utiliza, pentru decontarea serviciilor utilizate, o asigurare de stat, sau o asiguarare privată.
  • Am luat la cunostinta despre prevederile Regulamentului General privind protecția datelor („RGPD”) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor de caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresata către Centrul de Medicină Integrativă Lotus Life: dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum aceste drepturi sunt reglementate de Regulamentul General privind protecția datelor („RGPD”) ; drepturile personale vizate; exercitarea drepturilor; dreptul la informare – sursă directă;dreptul la informare – sursă indirectă; dreptul la informare – excepții; decizii automate, profilare.
  • Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie stocate în arhiva Centrului. Aceste date pot fi transmise, dupa caz şi altor instituţii pentru respectarea obligaţiilor legale sau dacă există un interes legitim.
  • Prin intermediul semnăturii îmi exprim liber şi în cunoştinţă de cauză consimţământul  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi, de asemenea consimţământul privind efectuarea investigatiilor medicale solicitate.
  • Principiile GDPR și obligațiile operatorului:

unul din obiectivele GDPR este acela de a mări nivelul de protecție al persoanelor vizate, aspect care se reflectă în obligațiile operatorului ; legalitatea prelucrării DCP GENERALE; legalitatea prelucrării DCP SPECIALE;transparența prelucrării DCP ; Limitări legate de scop ;Reducerea la minimum a datelor ; Limitări legate de stocarea DCP.

  • Obligațiile operatorului:

Notificarea încălcării securității DCP. Excepții – în 72 h se poate corecta ; Numirea Responsabilului cu protecția DCP ; Responsabilitățile DPO-ului ; Statutul DPO-ului ; Evaluarea impactului și consultarea prealabilă ; Cartografierea este o aplicație software dezvoltată pentru a facilita maparea și inventarierea datelor cu caracter personal și a fluxurilor de procesare ale acestora. Soluția de inventariere date vă oferă: evidențierea grafică a datelor cu caracter personal din organizația dumneavoastră, o imagine de ansamblu cu datele existente și fluxurile de prelucrare, proces facil de completare – exemple practice la fiecare pas, accesarea rapidă a acesteia din orice browser web Evaluare de impact ; Implementarea de măsuri adecvate ; Păstrarea evidențelor ; Transparența informației.

 

Declar faptul că datele furnizate sunt corecte şi voi suporta orice consecinţă ale furnizarii unor informaţii incorecte.

 

Formular de consimtamant privind comunicarea adresei de email in vederea transmterii rezultatelor analizelor medicale

Subsemnatul/a (nume, prenume) ………………………..…………………………………………………, domiciliat/ă în localitatea …………….……………………..…, in calitate de Pacient/tutore legal al minorului…………………………………………………………………………………….declar că sunt/NU sunt de acord  ca rezultatul investigatiilor/imaginilor efectuate la Centrul de Medicina Integrativa Lotus Life sa imi fie transmise, la cererea mea, prin posta electronica, la adresa ………………………………………………………………………………………………

 

Data: ________________                                    Semnătura Pacient/Tutore legal/Reprezentant legal:

__________________